Advokátní kancelář Mgr. Jakuba Kutílka

Jsem advokát, ne byrokrat

O mně

Působnost

Advokátní kancelář Mgr. Jakuba Kutílka sídlí v Pelhřimově. Právní služby poskytuje zejména na Vysočině (Pelhřimov, Humpolec, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pacov, Kamenice nad Lipou, aj.) a v Jihočeském kraji (Tábor, Jindřichův Hradec, Třeboň) . V případě potřeby však zajistí poskytnutí právní služby po celém území České republiky.

Poskytování právních služeb je možné i na dálku formou videokonference. Při poskytování právních služeb Mgr. Jakub Kutílek spolupracuje s daňovými poradci, soudními znalci, notáři a soudními exekutory.

Doporučení

Ze zkušenosti svým klientům radím, aby se snažili vždy raději problémům předcházet. V praxi to znamená, aby své právní kroky, než je začnou činit, nejprve konzultovali s advokátem. Předejdou tak zbytečným nákladům, které budou muset později vynakládat a které budou zpravidla několikanásobně vyšší než ty, které by vynaložili, kdyby se včas poradili.

Můj cíl

Mým jednoznačným cílem je prosazení práv a zájmů klienta. Pro dosažení tohoto cíle vyvíjím vždy potřebnou míru důslednosti a postupuji s nejvyšší možnou mírou pečlivosti.

Obhajoba

Prosazení práv obviněného/obžalovaného je úkolem obhajoby, jehož naplnění je jedním z elementárních prvků právního státu. K obhajobě v trestním řízení proto přistupuji s vědomím o její naprosto zásadní důležitosti pro fungování demokratického právního státu. Klientovi je tím zaručeno důsledné uplatnění všech jeho práv v trestním řízení. Zejména je třeba důsledně uplatňovat aplikaci principu in dubio pro reo (v pochybnostech ve prospěch obžalovaného), neboť je povinností orgánů činných v trestním řízení vinu obžalovaného prokázat bez jakýchkoliv pochybností. Pakliže vina tímto způsobem prokázána není, musí být obžalovaný obžaloby zproštěn.

Zkušenosti

Kutílek
 1. Působil jsem 3 roky v renomované pražské advokátní kanceláři pod vedením JUDr. Prokopa Beneše, kde jsem se věnoval zejména sporné agendě a obhajobě v trestním řízení. Dále také rodinnému právu a právu obchodních korporací.
 2. Působil jsem rovněž v advokátní kanceláři specializující se na poskytování právních služeb realitním kancelářím. V této souvislosti zajistím veškerý právní servis týkající se převodů nemovitých věcí.
 3. Před přechodem do advokacie jsem působil 3 roky na exekutorském úřadu. Tyto zkušenosti zužitkovávám jako samostatný advokát při vymáhání pohledávek.
 4. V neposlední řadě mám rovněž zkušenosti s poskytováním právních služeb v oblasti sportovního práva předním českým profesionálním sportovním klubům. V oblasti sportovního práva zužitkovávám své hráčské zkušenosti z vrcholového sportu.

Právní služby

Právní služby poskytuji fyzickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám i právnickým osobám, a to zejména v rámci těchto právních odvětví:

Občanské právo

Řešení sporů, náhrada škody, vymáhání pohledávek, kontrola a sepis smluvní dokumentace, zastupování před soudy, ochrana spotřebitele, převody nemovitých věcí, vypořádání spoluvlastnictví, zastoupení v dědickém řízení, sepis závětí, nájmy bytů.

Zjistit více

Obchodní právo

Poradenství a řešení sporů, založení a změny obchodních společností, právní asistence při změnách v obchodních společnostech, kontroly a příprava obchodních smluv, korporátní správa, převody podílů, směnky.

Zjistit více

Pracovní právo

Příprava pracovní smlouvy a dohody o provedení práce, výpověď a ukončení pracovní smlouvy, okamžité zrušení pracovního poměru, mzdová plnění a nároky z pracovního vztahu, konkurenční doložky, odměňování zaměstnanců, převedení zaměstnance na jinou práci.

Zjistit více

Rodinné právo

Úprava poměrů k nezletilým dětem, rozvod manželství, vypořádání společného jmění manželů, výživné, majetkové dohody.

Zjistit více

Trestní právo

Obhajoba obviněných, zastoupení poškozených.

Zjistit více

Správní právo

zastoupení ve správním řízení, obhajoba v přestupkovém řízení, zastupování v řízeních před katastrálním úřadem, návrhy na vklad.

Zjistit více

Průběh schůzky

 1. Po telefonickém nebo jiném objednání je stanovena první schůzka.
 2. Na této schůzce klient sdělí, čeho chce dosáhnout, případně čemu se chce vyhnout.
 3. Dále jsou poskytnuty klientem údaje o všech skutečnostech, včetně případných smluv, listin, apod.
 4. Poté jsou klientovi nastíněny možnosti řešení dané situace.
 5. V případě dalšího zájmu o řešení problému, je sepsána smlouva o právním zastupování, podepsána plná moc, učiněny kopie listin vztahujících se k řešenému problému, domluvena výše odměny a domluvena výše a splatnost zálohy.
 6. V některých případech je možné řešit vše elektronicky bez osobního setkání, např. prostřednictvím emailové korespondence či prostřednictvím videohovoru.

Ceník

Odměnu advokáta za poskytování právních služeb lze sjednat smluvně (časová odměna, podílová odměna, paušální odměna, úkonová odměna) nebo stanovit mimosmluvně (dle advokátního tarifu, tj. vyhlášky č. 177/1996 Sb.)

Časová odměna za poskytování právních služeb vychází především z následujících pravidel:

 1. Běžnou komunikaci klientovi neúčtuji, neboť klient by se měl na advokáta obracet rád bez obav z narůstajících nákladů;
 2. Klientům účtuji pouze čas strávený poskytováním právních služeb, nikoliv čas strávený studiem judikatury a odborné literatury;
 3. Dbám na to, aby klient nezaplatil za právní služby více, než kolik je hodnota toho, čeho chtěl dosáhnout;
 4. Právní služby poskytuji kvalitně, což má svoji cenu;

První cenová nabídka vychází z první bezplatné konzultace (30 minut).

Konečnou cenu právních služeb nelze dopředu spolehlivě odhadnout, protože je do značné míry závislá na aktivitě protistrany a případně i rozhodujícího orgánu.

Podílová odměna

je závislá na úspěchu při řešení dané věci. Tu lze sjednat nanejvýš ve výši 25 % z hodnoty toho, čeho chtěl klient dosáhnout.

Úkolová odměna

je pevná částka za jeden úkon právní služby. Úkonem právní služby se rozumí například sepis žaloby, účast na jednání u soudu, sepis odvolání atd.

Paušální odměna

Při trvalém poskytování právních služeb je vhodná zejména pro podnikatele a společnosti, které mají zájem na dlouhodobém a trvalém poskytování právních služeb. Při sjednání tohoto druhu odměny není přihlíženo k časovému rozsahu právních služeb, ani k počtu úkonů právní služby. Klient hradí pouze paušální odměnu bez přímé vazby na rozsah skutečně vykonané práce.

Tarifní odměna

dle vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif